PRIVACYVERKLARING

Bij De Quest hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten ter zake.

Korte Samenvatting

Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens bestaande uit:
Persoonlijke readingen & healingen worden maximaal een jaar bewaard
De gegevens die via de verkoop van artikelen worden ingevuld, worden automatisch 5 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens als: 
Naam en e-mailadres worden gebruikt voor mijn nieuwsbrief, delen van blog of speciale aanbiedingen

Betaalgegevens
Deze worden gedeeld met mijn boekhouder en de belastingdienst i.v.m. administratie van mijn praktijk.

PRAKTIJKGEGEVENS

Praktijk De Quest
3053 XE Rotterdam

E-mail: dequest@live.nl
Website: www.centrumdequest.nl, www.carodaalder.nl , www.dequest-webwinkel.nl

KvK: Rotterdam 24427572
BTW nummer: 098554372B.01

IBAN:  NL72 INGB 0005 3783 44
BIC: BIC: INGBNL2A
t.n.v. De Quest Spiritueel Centrum

Indien u een afspraak wilt wijzigen c.q. afzeggen, dan kan dit tot uiterlijk 24 uur voor de oorspronkelijk overeengekomen datum.

Helaas ben ik genoodzaakt voor niet of niet tijdig afgezegde afspraken het volledige bedrag van de sessie in rekening te brengen.
Cliënt dient de betaling van deze geannuleerde afspraak te hebben gedaan alvorens de nieuwe afspraak plaatsvindt.

=========================================================================

 

Privacyverklaring Avg

De Quest, gevestigd 3053 XE Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.centrumdequest.nl , www.carodaalder.nl, www.dequest-webwinkel.nl
Mail: dequest@live.nl
Functionaris Gegevensbescherming van De Quest: Caro Daalder
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Quest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Quest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

- Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Quest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Opleidingen, cursussen, workshops
- Healingen en/of privé sessies
- Verkoop en versturen van artikelen
- Nieuwsbrief, blog of speciale aanbiedingen, hiervoor worden e-mail adres en naam gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren persoonsgegevens 1 jaar en verkoopgegevens 5 jaar via geautomatiseerde  systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Quest verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingdienst als hierom gevraagd wordt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Quest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Quest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dequest@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Quest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Quest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dequest@live.nl

De Quest verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Quest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.